Skip to main content

Gedragscode

Wij van SV Simpelveld vinden het belangrijk om een gedragscode te hebben. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich aan houdt! Waarom een gedragscode? Zodat wij als vereniging duidelijk naar buiten kunnen brengen hoe wij verwachten dat men zich gedraagt binnen onze vereniging en wat onze regels zijn. Zo kan er nooit onduidelijkheid zijn. Ieder spelend lid heeft afgelopen jaar deze gedragscode ontvangen. Voor de mensen die deze niet hebben gekregen of kwijt zijn, kunnen hem nu ook online bekijken.

De gedragscode

Gedragscode S.V. Simpelveld
januari 2006

WAAROM EEN GEDRAGSCODE?
In een maatschappij maken mensen onderling afspraken, in een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zoals b.v. in een voetbalclub. Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de afspraken/regels kan wijzen, de sociale controle. De SV Simpelveld heeft gemeend daarom dit reglement samen te stellen, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen. Spelen bij SV Simpelveld betekent dat je instemt met en je houdt aan de afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen.
Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en).

OMGANGSVORMEN
Deze afspraken zijn gebaseerd op het feit, dat we respect hebben voor alle mensen.

 • Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, wordt met respect omgegaan met de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter, medespeler, trainers, leider, ouders en publiek.

Aanvullende jeugd regels:

 • Trainerskleedkamer niet zonder toestemming betreden, kloppen op de deur en vragen of je binnen mag komen. Indien niemand aanwezig, ga je niet naar binnen.
 • Word je bij een training weggestuurd, dan verlaat je het sportpark niet. Direct na de training volgt er namelijk een gesprek met de trainer.
 • Als er geen begeleiding in de buurt is, is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep. Dit geldt vanaf de O15 jeugd. Andere teamleden volgen zijn aanwijzingen op.

OP TIJD
Elk seniorteam maakt met trainer en of leider aan het begin van het seizoen afspraken hierover. Het is de bedoeling dat deze afspraken nageleefd worden.

 • Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer. Niet aan het kantinepersoneel.

Aanvullende jeugdregels:

Indien er door de leider van je team geen afspraken gemaakt worden, gelden onderstaande afspraken:

 • Bij trainingen altijd 15 minuten van tevoren aanwezig zijn.
 • Bij thuiswedstrijden altijd 30 minuten van tevoren aanwezig zijn.
 • Bij uitwedstrijden 75 minuten van tevoren aanwezig zijn.
 • Vakantie of weekend weg: 1 week van te voren afmelden bij leider.
 • Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer. Niet aan het kantine personeel. Raadpleeg de telefoonlijst.

VERHINDERING

 • Bij verhindering van de training en/of wedstrijd moet dit het liefst 24 uur van tevoren doorgegeven worden aan de verantwoordelijke trainer/leider.

VERANTWOORDELIJKHEID

Iedereen binnen de club heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en zijn handelen, alsmede dat van zijn teamgenoten. Dat houdt in, dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft.

 • Als je niet op een laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, informeer jezelf bij de trainers hoe laat je de volgende wedstrijd moet spelen, dit wordt ook ruim van tevoren op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
 • Trainers/leiders bellen spelers NIET op. Bij twijfel en/of vragen dien je zelf contact te zoeken.

NETHEID EN HYGIËNE

 • Het is verstandig om slippers tijdens en na het douchen te dragen.
 • Voordat je via de tunnel naar de kleedkamer loopt, eerst even je voetbalschoenen afborstelen aan de daarvoor bestemde borstels.
 • Je mag niet in de kantine komen met voetbalschoenen aan.
 • Meegebrachte blikjes, pakjes etc. worden vanzelfsprekend in de afvalemmer gedeponeerd.
 • De leider wijst iedere week spelers aan die “dienst” hebben of maakt een corveerooster.
 • De aangewezen spelers maken de kleedkamer schoon, brengen gebruikte bekertjes met plateau terug naar de kantine en eventueel gevonden voorwerpen legt men voor de materiaalruimte.
 • Na de training/wedstrijd zorgt de groep er gezamenlijk voor, dat alle spullen worden opgeruimd. (b.v. Ballen, shirts ed.).

Aanvullende jeugdregels:

 • Glaswerk wordt niet meegenomen naar de kleedkamers.
 • Na de training en de wedstrijd is het verplicht douchen voor de teams vanaf O15 en hoger.
 • De overige teams douchen na de wedstrijd.
 • Omkleden geschiedt altijd bij de club, dus nooit thuis.

OVERIGE AFSPRAKEN

Aanvullende jeugdregels

 • Reservespelers zijn altijd in de directe omgeving van de trainers/leider voor een eventuele snelle wissel.
 • Voor en na de training gezamenlijk, met alle spelers van en naar het veld komen/gaan.

KLEDING

 • De kleding wordt altijd correct gedragen, d.w.z. de kousen omhoog en het shirt in de broek.
 • Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens wedstrijden en zoveel mogelijk ook tijdens trainingen.
 • Tijdens wedstrijden worden slidingbroeken gedragen in de kleur van de broek.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen horloges en andere sieraden.

Aanvullende jeugdregels:

 • Kleding zit in de tas of ligt thuis, niet laten slingeren in de kleedkamer.
 • Vanaf 14-jarige leeftijd is het toegestaan om met afschroefbare aluminium noppen te spelen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE OUDERS?

Aanvullende jeugdregels:

 • Ouders zijn in het algemeen trots op hun zoons/dochters als ze bij ons gaan voetballen. Zij willen ook op voetbalgebied het beste en hebben daar ook veel voor over en dat vinden wij ook plezierig. Als de kinderen bij ons trainen en spelen is het in hun belang, dat u zich NIET bemoeit met de gang van zaken. U wordt derhalve verzocht om tijdens wedstrijden en trainingen buiten de afrastering te blijven.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen verzoeken we u niet met woord en gebaar aanwijzingen en/of commentaar te geven op spelers, trainers, scheids- en grensrechters.
 • Ook mag u niet bij een trainer gaan staan bij een wedstrijd of training.
 • Uiteraard kan het voorkomen, dat u het niet eens bent met een aantal zaken en wellicht heeft u goede suggesties voor ons. Wij verzoeken u dergelijke gevallen op doordeweekse-avonden een afspraak te maken met de trainer, die altijd bereid is u te woord te staan.
 • Uiteraard zijn wij als vereniging blij, als ouders willen helpen, b.v. als grensrechter en/of leider.
 • In het belang van de veiligheid van uw kind verzoeken wij u te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en niet voor de poort.
 • Als er iets is wat uw kind aangaat, bespreek dit met de trainer.
 • OUDERS MOGEN ALTIJD DE SPELERS AANMOEDIGEN!

TAKEN BEGELEIDER EN ELFTALLEIDER

 • Vlaggen van de wedstrijd.
 • Invullen van wedstrijdformulier.
 • Opvangen van tegenpartij en scheidsrechter. Bij het invullen van het wedstrijdformulier leider van de tegenpartij een kop koffie aanbieden.

Aanvullende jeugdregels:

 • Regelen van thee/limonade tijdens de pauze.
 • Communicatie naar ouders over de te spelen wedstrijden, verzamelen, info e.d.. .

SANCTIES EN BOETES:

Boetes voortkomend uit gele of rode kaarten zijn voor rekening van de speler. Voor nadere uitleg zie bestuursbesluitenlijst van 10 januari 2006

Aanvullende jeugdregels:

 • Gele of rode kaarten aan jeugdspelers worden altijd door desbetreffende jeugdleider of jeugdtrainer aan jeugdcommissie voorgelegd. In onderling overleg wordt bepaald of de boete aan jeugdspeler in rekening gebracht wordt.
 • Bij het missen van trainingen zonder afmelding.
 • Het vergeten van spullen op wedstrijddagen of trainingen.
 • Het verwijderen van een speler op de training door de trainer.
 • De trainer bepaalt, indien nodig in overleg met de jeugdcoördinator en of de jeugdcommissie, welke sancties worden genomen.

REGELS VOOR TRAINERS VAN DE JEUGD

Aanvullende jeugdregels:

De trainer is het voorbeeld! Hij zorgt dus voor:

 • Correcte kleding. Het dragen van het beschikbaar gestelde clubtenue
 • Voorbeeldgedrag
 • Communicatie (juist en tijdig naar belanghebbenden)
 • Ouders te woord staan op afspraak
 • Tijdig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden
 • Vervanging van zichzelf bij afwezigheid.

TOT SLOT:

 • De trainer/leider beslist wie er speelt
 • De trainer/leider is verantwoordelijk voor de gehele groep.

In het belang van de club en van jezelf zijn de volgende zaken echt niet toegestaan:

 • Het zitten aan andermans spullen en/of kleding, smerig maken en/of vernielen van andermans spullen.
 • In de kleedkamer of in de gang stuiteren we niet met de bal en gooien we geen ballen tegen de muur, het vervuilt de muren (afdrukken) en veroorzaakt onnodig geluidsoverlast voor anderen.
 • Rondom de velden is het niet toegestaan om met motoren, bromfietsen en fietsen te rijden.
 • Te roken in de kleedkamer en het gangpad naar de velden. Kortweg de hele benedenverdieping.